Detajet Shembujt Të drejtat tuaja
Pëlqimi  Ju do të pyeteni për të konfirmuar që ju jeni të gatshëm që të ofroni informatat tuaja personale dhe se e ofroni lejen tek UNI Cosmetics për të procesuar të dhënat tuaja personale. Të gjitha detajet pse UNI Cosmetics i dëshiron të dhënat tuaja, si do të shfrytëzohen ato dhe nëse të dhënat tuaja do të ndahen - do të kërkohet pëlqimi i juaj. Kur UNI Cosmetics kërkon pëlqimin tuaj, ju zakonisht do ta shihni një kuti të aprovimit (tick box). UNI Cosmetics mund ta përdorë pëlqimin tuaj kur ne ju pyesim për konfirmimin e preferencave të marketingut për tu siguruar që ne ju kontaktojmë vetëm përmes mënyrave që ju i keni përzgjedhur, p.sh. përmes mesazhit apo email-it. Nëse disa nga detajet tuaja janë ndryshuar që nga koha kur ju keni dhënë pëlqimin, ju mund t’i përditësoni dhe t’i ndryshoni ato në çdo kohë. 
   
   
   
Ju gjithashtu mund të pyeteni që të jepni pëlqimin tuaj kur ju merrni pjesë në ndonjë lojë shpërblyese. Ju keni të drejtë që të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë nëse ju nuk dëshironi edhe më tutje të jeni pjesë e aktiviteteve të UNI Cosmetics.
 
  Nëse ju nuk dëshironi që UNI Cosmetics të mbaj të dhënat tuaja, ju mund të kërkoni që ato të fshihen.
Kontraktimi Procesimi i të dhënave për qëllimet e kontratës në të cilën ju bëni pjesë. Ne jemi të obliguar të ruajmë fshehtësinë e kushteve të kësaj kontrate, informatat e shitjes dhe ato të klientëve, dhe të mos ia shpalosin askujt detajet e çështjeve të lartpërmendura, përveç nëse kjo kërkohet me ligj ose me urdhër të gjykatës. Ju keni të drejtë për të kërkuar nga UNI Cosmetics që të ndryshoj të dhënat tuaja apo të kërkoni që ato të fshihen.  Nëse nuk kemi ndonjë kërkesë ligjore që e ndalon këtë, atëherë ne do t’i fshim ato.
 
 
 
Janë një mori kërkesash ligjore dhe rregullash që kompania e jonë duhet t’ju përmbahet dhe disa prej tyre mund të ndikojnë në mënyrën se si ne i procesojmë të dhënat tuaja personale, apo në kohëzgjatjen që ne i mbajmë ato.